GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Janda Regalbau & Merchandising s.r.o., IČ 06833161, se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen jako: „Společnost“ nebo „My“).

 2. Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.

 3. Vědomě nezískáváme informace od lidí, o kterých je známo, že jsou mladší 18 let. Naše webové stránky a služby jsou zaměřeny na osoby, které jsou starší 18 let.

 4. Informace o Vaší osobě shromážděné z webových stránek Společnosti, můžeme slučovat s informacemi shromážděnými off-line nebo od třetích stran.

 

II. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

 

 1. V případě kontaktování naší Společnosti prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

  a. jméno a příjmení
  b. e-mail
  c. telefonní číslo
  d. rok narození
  e. místo bydliště
  f. název společnosti
  g. místo podnikání
  h. IČ

 2. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

 

III. Účel zpracování

 

 1. Údaje, které nám poskytujete, používáme výlučně v souladu s účelem zpracování, který je konkrétně popsán ve Vámi samostatně uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným způsobem a jsou vyžadovány pouze nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 2. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je naším smluvním požadavkem a je jím podmíněno to, že:

  a) v případě uchazečů o zaměstnání (sekce Nabídka práce) – budete evidován jako uchazeč o zaměstnání v naší Společnosti a že případně v budoucnu dojde k uzavření pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr mezi Vámi a Společností,
  b) v případě uchazečů o spolupráci (sekce Nabídka spolupráce) – dojde k jednání o případném jiném budoucím smluvním vztahu mezi Vámi a Společností, či k uzavření příslušné smlouvy,
  c) v případě zájmu o naši Společnost jako dodavatele (sekce Pro zákazníky) – budete evidován jako potenciální zákazník naší Společnosti a že případně v budoucnu dojde k jednání o smluvním vztahu mezi Vámi a Společností, či k uzavření příslušné smlouvy,
  d) v případě zájmu o předmět určený k nájmu (sekce půjčoven) - dojde k jednání o případném budoucím uzavření příslušné smlouvy, případně k rezervaci předmětu nájmu,
  e) v případě obecného dotazu (sekce Kontakty) – dojde k zaevidování a procesu zpracování Vašeho dotazu.

 

 

IV. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

 

 1. Vaše osobní údaje můžeme, za výše uvedenými účely, předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje tak mohou být předány těmto subjektům:
  • poskytovatelům účetních, daňových a právních služeb,
  • osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové nebo IT služby

 2. Vaše osobní údaje také můžeme předávat obchodním partnerům, kteří sídlí na území Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru či Švýcarska, takže všechna Vaše práva, vyplývající z nařízení GDPR, máte zaručena, neboť se na ně rovněž vztahuje toto nařízení.

 3. Společnost nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (odlišné od uvedených v předchozím odstavci).

 

 

V. Doba zpracování osobních údajů

 1. Společnost uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle 30 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů, Společnost osobní údaje vymaže.

 

VI. Informace o opatřeních k ochraně osobních údajů

Společnost prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně datových úložišť osobních údajů, kdy bližší způsob ochrany a zabezpečení je uveden v Záznamech o činnosti správce (interní dokumenty Společnosti).

 

 

VII. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, 
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. Odesláním Vašich osobních údajů z webového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Společnost je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách.
 

Veškeré dotazy či požadavky na Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: 
gdpr@regalbau-merchandising.com

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Martin Janda Regalbau & Merchandising s.r.o.

 

Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00

IČO 06833161

DIČ CZ06833161

www.regalbau-merchandising.cz

office@regalbau-merchandising.com

 

GDPR podmínky zpracování osobních údajů